Diensten

Onze studies en adviezen vormen de grondslag voor degelijke schattingen van patrimonia en projecten, met de meest diverse bestemmingen, in zowel residentieel als bedrijfsvastgoed. En dat steeds met een gedetailleerde en gefundeerde rapportering. Deze cijfers vormen de basis voor inzichten die vaak leiden tot nieuwe perspectieven en beslissingen omtrent uw vastgoed(portfolio).

Studies

Onze studies op de vastgoedmarkt vormen de fundamenten van onze expertise. Stadim beschikt over accurate gegevens van de verkopen in België, opgesplitst naargelang type en regio. De basis voor deze cijfers zijn de verkopen zoals ze bij het Registratiekantoor worden opgetekend. Stadim analyseert deze cijfers en rapporteert erover in publicaties. Geen twee vastgoedprojecten zijn identiek. Daarom maken we steeds studies op maat en houden we rekening met elementen zoals ligging, type gebouw en economische en sociale factoren.

Studies
Schattingen en advies

Schattingen en advies

Onze dienstverlening omvat o.a. waardebepaling, aan- en verkoopadvies, haalbaarheid bij (ver)nieuwbouwprojecten, bepaling van huurwaarde, vruchtgebruik, erfpacht, recht van opstal, concessies, … en dit alles voor alle types vastgoed. Dit gebeurt steeds met de grootste vertrouwelijkheid. Wat Stadim ook uniek maakt, is dat onze verslagen erkend worden door alle Belgische banken. Bij de uitvoering van een opdracht hanteert Stadim een discounted cashflow model (aangevuld met de kapitalisatiemethode) als framework voor de waardering en analyse van het vastgoed of patrimonium. Deze gedetailleerde manier van rekenen laat een vlotter overleg toe tussen onze opdrachtgever, de bank en/of andere partijen die bij het dossier betrokken zijn. Daarnaast laat ons model ook snelle en periodieke updates van de waardebepalingen toe.

Strategie

Stadim ontwikkelt ook immobiliaire strategieën voor het optimaliseren van vastgoedportefeuilles. Dit kan zowel voor klassieke vastgoedvennootschappen als voor families of bedrijven die over een belangrijk onroerend patrimonium beschikken. Vanuit onze ervaring adviseren we u om in eerste instantie een inzicht te verwerven in de sterktes en zwaktes van uw onroerende portefeuille. Vanuit de volgende stappen, waarbij we de financiële omgeving, de juridische en fiscale vormgeving etc. in kaart brengen, ontwikkelen we dan uw persoonlijke strategie. Hierbij respecteren we steeds uw wensen en noden.

Strategie
Activiteiten

Activiteiten

Voornaamste types opdrachtgevers

 • GVV/Vastgoedcertificaten/Fondsen
 • Overheidsgerelateerde bedrijven
 • Steden en gemeenten
 • Zorgsector
 • Universiteiten en scholen
 • Luchthavens
 • Fondsen en portefeuilles
 • Banken en verzekeringsmaatschappijen
 • Curatoren
 • Bedrijven
 • Privé investeerders (eigen woning, investering,..)
 • Notarissen, advocaten, …
 • Bedrijfsrevisoren
 • Bouwondernemingen en promotoren
 • Investeerders

Voornaamste soorten onroerend goed

 • Residentieel
 • Logistiek
 • Kantoren
 • Retail
 • Zorgvastgoed
 • Hotel
 • Studentenvastgoed
 • Andere

Soorten waarderingen

 • Volle eigendom
 • Zakelijke rechten:
  • Erfpachten
  • Vruchtgebruik
  • Recht van opstal
  • Concessie
 • Huurwaarde berekening
 • Projecten (haalbaarheidsstudie met al dan niet een marktstudie)
  • Verkoop
  • Eigen gebruik
  • Verhuring aan derden / ter beschikking stelling

Innovatie

Door in te zetten op innovatie wil Stadim haar positie als uw erkende dienstverlener en marktleider ook verzekeren naar de toekomst toe. Het garanderen van een betrouwbare en efficiënte overdracht van data en informatie staat steeds centraal in deze oefening.

Een ‘tailor-made’ software pakket maakt het mogelijk om verschillende datapunten en tijdsreeksen efficiënt te combineren en zo onze evaluatie-oefeningen te verfijnen en transparant aan te bieden aan de klant. Het zal klanten ook de kans bieden hun gewaardeerde vastgoed portefeuille online te consulteren en te benchmarken.

Via een Europees netwerk (eva) wil Stadim haar internationale klanten eenzelfde servicegarantie bieden voor het volledige patrimonium en acteren als single point of contact.

Innovatie